Sven Eriksonsgymnasiet

GYMNASIEINGENJÖR

TEKNIKPROGRAMMET FJÄRDE ÅRET (TE4)

Den här utbildningen är för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, är högst 22 år och vill gå ut i arbetslivet och påbörja din yrkeskarriär efter ett fjärde gymnasieår. Det fjärde året är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet.

Teknikprogrammets fjärde år ger fördjupade tekniska kunskaper och arrangeras i samarbete med näringslivet. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och genomförs både i skolan och på företagen. Kombinationen ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. En röd tråd genom utbildningen är det ingenjörsmässiga förhållningssättet. Efter det fjärde året kan du söka till yrken som produktionstekniker, arbetsledare och projektledare.

PROFILER
Sven Eriksonsgymnasiet är en av 45 gymnasieskolor i Sverige, som anordnar fjärde året på Teknikprogrammet med profilerna Produktionsteknik och Samhällsbyggande. Teknister från hela Sverige kan söka till fjärde året på Sven Eriksonsgymnasiet.

Gemensamt för de bägge profilerna är en kurs, som utvecklar dina kunskaper om entreprenörskap och företagande samt hur arbetet bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Du får också kunskaper om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet.

Profilen Produktionsteknik ger dig kunskaper om modern produktionsfilosofi . Här ingår kurser som Robotteknik, Mekatronik, CAD-specialisering, produktionsfilosofi och Konstruktion.

Profilen Samhällsbyggande ger dig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produktionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Du får också fördjupade kunskaper om komponenter i byggnadsverk och hur dessa sätts samman. Här ingår kurser som Produktionsstyrning i byggskedet, Planering före byggstart och Grundläggande mätningsteknik.

PRAKTIK
Du är ute på företag under minst tio veckor under året. Praktiken ger dig värdefull erfarenhet och kan ge möjlighet till sommarjobb eller fast anställning.

EXAMENSARBETE
Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som du har valt. Här får du tillfälle att pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Examensarbetet utförs ute på ett praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete.

BEHÖRIGHETSKRAV
Utbildningen är sökbar för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, och har godkända betyg från motsvarande inriktingskurser. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår som du fyller 22 år. För behörighet krävs att du har avlagt gymnasieexamen med lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

 

Värt att veta!

Du får studiebidrag till och med vårterminen som du fyller 20 år. Är du äldre kan du söka studiemedel. För mer information se www.csn.se till annan webbplats.